Listy startowe

Po podaniu danych - zawodnik zostanie przeniesiony na stronę płatności, gdzie należy dokonać opłaty za wszystkie wybrane rundy eliminacyjne, o czym poinformowany zostanie dodatkowo e-mailem. Zawodnicy, którzy opłacą swoje rundy od razu, na listach startowych otrzymają status „ZAPISANY - OPŁACONY”. Zawodnicy, którzy nie dokonają od razu płatności, otrzymają status „ZAPISANY - NIEOPŁACONY” oraz będą mogli w ciągu 24h dokonać płatności za rundy. Po upływie 24h, w przypadku niedokonania płatności, zawodnicy zostaną automatycznie usunięci z list startowych.

Juniorzy do lat 16 nie będą ponosić odpłatności za 3 dowolne rundy eliminacyjne. Za kolejne zobowiązani są zapłacić, przy czym podczas zapisu juniora poprzez stronę, należy w sposób standardowy opłacić jego rundy eliminacyjne, a organizator zwróci kwotę odpowiadającą trzem wybranym przez niego rundom opiekunowi przed przystąpieniem juniora do pierwszej rundy.

Zawodnicy zapisani na listę rezerwową nie dokonują płatności. W momencie wskoczenia na listę główną, o czym zawodnika powiadomi bezpośrednio organizator, zawodnik ma 24h na dokonanie płatności na konto Organizatora. Po upływie 24 zawodnik zostanie usunięty z listy startowej o ile nie opłaci rundy.


Otwarcie list nastąpi 09.01.2020 o godz. 18:00

Poniżej znajdą się zapisy na 20 rund eliminacyjnych w następujących terminach:
 • 1 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
 • 2 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
 • 3 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł
 • 4 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
 • 5 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
 • 6 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł
 • 7 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
 • 8 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
 • 9 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł
 • 10 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
 • 11 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
 • 12 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł
 • 13 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 9:00 – 100 zł
 • 14 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 13:00 – 100 zł
 • 15 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 16:30 – 100 zł
 • 16 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 20:30 – 100 zł
 • 17 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 8:30 – 110 zł
 • 18 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 11:30 – 110 zł
 • 19 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 15:30 – 110 zł
 • 20 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 19:00 – 110 zł
 • DESPERADO – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 22:30 – 50 zł
UWAGA!
 1. Zawodników miejscowych prosimy o pozostawienie piątkowych popołudniowych i sobotnich rund zawodnikom przyjezdnym!
 2. Jeśli chcecie zwolnić rundę lub pytać o cokolwiek - dzwońcie 886 551 331.

ZAPIS

Imię

Nazwisko

Miasto / Klub

Email

Telefon

LicencjaRegulamin sprzedaży rund on-line


Słowniczek pojęć:
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży rund eliminacyjnych turnieju ZG Open 2020 za pośrednictwem strony internetowej.
Organizator – Bowling Club Zielona Góra s.c., ul. Zacisze 16, 65-775 Zielona Góra
Dane rejestrowe – NIP 9731022788, REGON 362187200
Strona internetowa – strona internetowa https://zgopen.kreglezg.pl
Rundy – oplata za rundy eliminacyjne turnieju ZG Open 2020 dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.
1. Sprzedaż Rund prowadzi Organizator.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Rund:
• Zarejestrowania się na stronie internetowej zgopen.kreglezg.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
• Złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej.
• Uiszczenia przez Kupującego zapłaty za Rundy dostępnymi na stronie formami zapłaty on-line za pomocą systemu Przelewy24.
• Otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Rund, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
7. Ceny Rund zawierają podatek VAT.
8. Zakupione Rundy zostaną oznaczone jako „opłacone” przy Kupujacym zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24. Warunkiem oznaczenia rund na „opłacone” jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Organizatora informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@kregelzg.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić się osobiście do Organizatora. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w Bowling Club Zielona Góra.
10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Rundy w cenach podanych na stronie internetowej turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
13. Rundy nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
14. Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kreglezg.pl.
15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
- dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Rundy,
- datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
- opis przedmiotu reklamacji.
16. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
17. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
18. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Rund.
19. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
20. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania Organizatora.
21. Organizator świadczy usługi sprzedaży Rund w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
22. O planowanej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie zgopen.kreglezg.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
23. Wszystkie informacje na temat cen Rund oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie zgopen.kreglezg.pl.
24. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz u Organizatora.